$
foto

Inschrijving

Inschrijvingen 2021 - 2022:

Door de huidige coronamaatregelen is het niet mogelijk de normale inschrijvingsprocedure te volgen. Fysieke contacten zijn nog steeds niet mogelijk. Daarom zullen de inschrijvingen voor BuSO de Triangel digitaal doorgaan.

Wanneer?
- Voorrangsregeling: vanaf maandag 22/02 om 14.15u kunnen kinderen van personeelsleden en broers en zussen van leerlingen ingeschreven worden.

- Reguliere inschrijvingen: Vanaf maandag 22/03 om 14.15u kan u uw kind inschrijven voor een plaats in OV1 type 2. De school heeft een maximumcapaciteit en wanneer deze bereikt is, kan er geen inschrijving meer gebeuren en wordt u op de wachtlijst geplaatst. Kinderen voor wie geen plaats meer is krijgen van ons een weigeringsdocument. We contacteren de mensen op de wachtlijst in volgorde als er door omstandigheden een plaats vrijkomt.

Hoe?
Stap 1: Ga naar de website van de school.
Stap 2: U kan op de homepage klikken op ‘Inschrijvingen 2021 – 2022 BuSO OV1 type 2' (momenteel nog niet actief!)
Stap 3: Er opent zich een invulformulier. Gelieve alle gevraagde gegevens zorgvuldig in te vullen. Klik daarna onderaan het formulier op ‘verzenden’. Als we uw formulier hebben ontvangen, nemen we contact met u op voor een onthaalgesprek. Het is dus zeer belangrijk om een juist telefoonnummer en e-mailadres door te geven. Daarnaast is het zeer belangrijk om aan te vinken dat u kennis heeft genomen van het schoolreglement en pedagogisch project van de school.

Waarom?
We zijn als school verplicht om de chronologie van inschrijven te respecteren. Het formulier registreert de tijd waarop u uw inschrijving verstuurt en is daarom de enige juiste weg om in te schrijven. Enkel inschrijvingen vanaf 14.15u zijn geldig.

Nog vragen?
Bij vragen kan u steeds de school contacteren. Dat kan telefonisch via 09/370 72 15 of via mail: buso@dvcdetriangel.be.

 

Aanvullende info:

Wanneer een leerling ook wenst ingeschreven te worden in het dienstverleningscentrum voor verblijf of schoolaanvullende dagopvang , is het aangewezen om eerst hier een afspraak te maken alvorens met de school af te spreken. Voor meer info kan u terecht op www.dvcdetriangel.be

Een leerling is ingeschreven als:

- de ouders, liefst samen met de leerling, zich tijdens de inschrijvingsperiode aanbieden met de vraag om ingeschreven te worden. Tijdens de inschrijving zoekt de schooldirectie in overleg met de ouders naar de meest aangewezen pedagogische eenheid om in onderwijs te voorzien voor betrokken leerling. Indien mogelijk laten beide partijen zich leiden door inschrijvingsverslaggeving en info van het CLB. Let op: momenteel is het niet mogelijk om zich fysiek aan te bieden tijdens de inschrijvingsperiode omwille van de corona-maatregelen.

- de leerling voldoet aan de toelatingsvoorwaarden op het moment van de instap. De leerlingen moeten beschikken over het attest BuSO type 2, OV 1. (De leerling moet nog niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden op het moment van inschrijving!)

- de ouders of de meerderjarige leerling zich akkoord verklaren met het pedagogisch project van de school en met het schoolreglement

- zij hiertoe het inschrijvings- en aanmeldingsregister handtekenen.

Bij de inschrijving moet een officieel document voorgelegd worden dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont.

Bij de inschrijving van nieuwe leerlingen worden volgende documenten aan de ouders overhandigd :

o het schoolreglement / schoolfolder met informatie over de school.
o een overzicht van de jaarplanning met de vakantiedagen indien deze reeds beschikbaar is
o een informatiefolder van het DVC.
o een informatiefolder van het CLB.

Inschrijvingen kunnen nooit telefonisch gebeuren, maar steeds na een intakegesprek en in aanwezigheid van minstens één van beide ouders.

De ondertekening van het opvoedingsproject (vervat in het schoolreglement) èn het schoolreglement, dient bij de eerste inschrijving op school te gebeuren.

Wanneer de inschrijving gebeurt door één ouder, dan dient de inschrijvende ouder te verklaren dat hij in toepassing van de artikels 374 B.W. en 375 B.W. handelt met de instemming van de andere ouder.

Onze school heeft het recht om de inschrijving van een leerling te weigeren indien deze, na een tuchtprocedure, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten.

Onze school heeft tevens het recht om elke bijkomende inschrijving te weigeren wanneer wegens materiële omstandigheden de vooropgestelde maximumcapaciteit wordt overschreden en dit op niveau van de school, de vestigingsplaats, een O>V, een type of een pedagogische eenheid.

Bij weigering worden de ouders gewezen op de nog bestaande mogelijkheden en wordt hen een document van weigering overhandigd, waarmee men dan o.a. het recht op gratis leerlingenvervoer naar een niet dichtstbijzijnde school kan laten gelden.

De school verwerkt persoonsgegevens van alle leerlingen met behulp van de computer. Dit is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dit gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school over jou verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn.